October 24, 2019 Chimney Bush

11 X 7 Chimney Brush

?